Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8742
Назва: Особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням
Інші назви: Особенности клинического течения сахарного диабета 2 типа в сочетании с ожирением
Features of the clinical course of type 2 diabetes in combination with obesity
Автори: Шаєнко, Златослава Олексіївна
Попруга, Алла Олександрівна
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Шаєнко З. О. Особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням / З. О. Шаєнко, А. О. Попруга // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2018. – Т. 18, № 2 (62). – С. 137–141.
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми. У статті наведені дані про роль ожиріння в розвитку цукрового діабету 2 типу. Вказані особливості спільного патогенезу, зокрема роль інсулінорезистентності та хронічного системного запалення. Мета дослідження: дослідити особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням на підставі комплексного вивчення показників системного неспецифічного запалення, інсулінорезистентності, вуглеводного та ліпідного обмінів. Матеріали та методи дослідження. Проліковано 268 хворих з цукровим діабетом 2 у поєднанні з ожирінням. Пацієнти рандомізовані на 2 групи: порівняння (119 пацієнтів) - цукровий діабет 2 типу без ожиріння та спостереження - цукровий діабет 2 типу у поєднанні з ожирінням (149 хворих). Досліджували стан запальної відповіді, інсулінорезистентності, вуглеводний та ліпідний обміни. Результати дослідження. При проведені аналізу вуглеводного та ліпідного обмінів у всіх хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ожирінням були виявлені значно вищі показники ніж у хворих з цукровим діабетом без ожиріння. Пацієнти з групи спостереження мали достовірно підвищені концентрації біомаркерів запалення та показники, які характеризують інсулінорезистентність, у порівнянні з групою порівняння, що підтверджує наявність інсулінорезистентності та хронічного системного запалення у даної категорії хворих. Висновки: 1. Рекомендовано при виборі тактики у хворих на цукровий діабет 2 тип у поєднанні з ожирінням, наявність ожиріння виносити на перший план, як основу несприятливого перебігу захворювання та виникнення і прогресування ускладнень. 2. У пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу у поєднанні з ожирінням характерний незадовільний контроль вуглеводного та ліпідного обміну незалежно від тривалості захворювання, віку та статі та підвищені концентрації біомаркерів запалення та показників, які характеризують інсулінорезистентність; Актуальность темы. В статье приведены данные о роли ожирения в развитии сахарного диабета 2 типа. Указанные особенности общего патогенеза, в частности роль инсулинорезистентности и хронического системного воспаления. Цель исследования: исследовать особенности клинического течения сахарного диабета 2 типа в сочетании с ожирением на основании комплексного изучения показателей системного неспецифического воспаления, инсулинорезистентности, углеводного и липидного обменов. Материалы и методы исследования. Пролечено 268 больных с сахарным диабетом 2 в сочетании с ожирением. Пациенты рандомизированы на 2 группы: сравнения(119 пациентов) - сахарный диабет 2 типа без ожирения и наблюдения - сахарный диабет 2 типа в сочетании с ожирением (149 больных). Исследовали состояние воспалительного ответа, инсулинорезистентности, углеводный и липидный обмены. Результаты исследования. При проведении анализа углеводного и липидного обменов у всех больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ожирением были обнаружены значительно более высокие показатели, чем у больных с сахарным диабетом без ожирения. Пациенты из группы наблюдения имели достоверно повышенные концентрации биомаркеров воспаления и показатели, характеризующие инсулинорезистентность, по сравнению с группой сравнения, что подтверждает наличие инсулинорезистентности и хронического системного воспаления у данной категории больных. Выводы: 1. Рекомендуется при выборе тактики у больных сахарным диабетом 2 тип в сочетании с ожирением, наличие ожирения выносить на первый план в качестве основы неблагоприятного течения заболевания и возникновения и прогрессирования осложнений. 2. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ожирением характерен неудовлетворительный контроль углеводного и липидного обмена независимо от длительности заболевания, возраста и пола и повышенные концентрации биомаркеров воспаления и показателей, характеризующих инсулинорезистентность; Actuality of theme. The article presents data on the role of obesity in the development of type 2 diabetes mellitus. The features of the common pathogenesis, in particular the role of insulin resistance and chronic systemic inflammation, are indicated. The aim of the study was to investigate the features of the clinical course of type 2 diabetes mellitus in combination with obesity, based on a comprehensive study of systemic nonspecific inflammation, insulin resistance, carbohydrate and lipid metabolism. Materials and methods of research. 268 patients with diabetes mellitus 2 treated in combination with obesity have been treated. Patients are randomized to 2 groups: a comparison (119 patients) - Type 2 diabetes without obesity and surveillance - type 2 diabetes mellitus in combination with obesity (149 patients). The state of the inflammatory response, insulin resistance, carbohydrate and lipid metabolism were studied. Research results. In the analysis of carbohydrate and lipid metabolism, all types of diabetes mellitus type 2 in combination with obesity were found to be significantly higher than in patients with diabetes without obesity. Patients in the observation group had significantly increased inflammatory biomarker concentrations and indices indicating insulin resistance compared to the comparison group, which confirmed the presence of insulin resistance and chronic systemic inflammation in this category of patients. Conclusions: 1. It is recommended when choosing a tactic in patients with diabetes mellitus type 2 in combination with obesity, the presence of obesity to bring to the fore, as the basis of the unfavorable course of the disease and the emergence and progression of complications. 2. Type 2 diabetes in combination with obesity is characterized by inadequate control of carbohydrate and lipid metabolism, regardless of the duration of the disease, age and sex, and increased concentrations of inflammatory biomarkers and indices that characterize insulin resistance.
Ключові слова: цукровий діабет
ожиріння
інсулінорезистентність
хронічне системне запалення.
сахарный диабет
ожирение
инсулинорезистентность
хроническое системное воспаление
diabetes mellitus
obesity
insulin resistance
chronic systemic inflammation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8742
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 2 (62)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Osoblivosti klinichnogo.pdf363 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.